ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ไฉไล ศักดิวรพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ยงยุทธ ชื่นชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. (พิเศษ) มล. ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
อดีตรองประธานศาลฎีกา

ดร. วัชระ เนติวาณิชย์
ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์แผนกคดีชำนัญพิเศษ

อ. สุริยัณห์ หงษ์วิไล
โฆษกศาลยุติธรรม

ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ดร. ทองธาร เหลืองเรืองรอง
ผู้พิพากษาศาลฎีกา

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ