KU Law ถาม-ตอบ

Q :

หลักสูตรภาคปกติ

กับหลักสูตรภาคพิเศษ

แตกต่างกันอย่างไรคะ ?

A : หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษมีความแตกต่างกัน ดังนี้ค่ะ

ความแตกต่าง

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

นิสิตลงทะเบียนเรียนเองทั้งหมด

โครงการภาคพิเศษจะลงทะเบียนและจัดรายวิชาให้นิสิต

เวลาเรียน เช้า-บ่าย

เวลาเรียน บ่าย-ค่ำ

ซื้อตำราเรียนเอง

เบิกค่าตำราเรียนได้

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย

ประมาณ 12,900 บาท

ค่าลงทะเบียนประมาณ

34,900 บาท

ภาคปกติและภาคพิเศษจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อจบหลักสูตรก็ยังได้วุฒิการศึกษาสาขานิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) เช่นเดียวกันค่ะ

Q :

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปใช้ในสายงานกฎหมายได้ไหมครับ ?

A : 

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาเมื่อปี 2546 เมืี่อนิสิตจบการศึกษาก็สามารถนำวุฒิการศึกษาในสาขานิติศาสตร์บัณฑิต เพื่อยื่นสอบชั้นเนติบัณฑิต ตั๋วทนาย หรืออื่น ๆ ได้ครับ 

 

Q :

นิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

มีความโดดเด่นอย่างไรคะ

A : 

ที่นี่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีการเรียนการสอนกฎหมายในแขนงต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม