ปรัชญา วิสัยทัศน์และคติพจน์

ปรัชญา

พัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

ภาควิชานิติศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยใช้ศักยภาพที่หลากหลาย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

คติพจน์

ศาสตร์แห่งกฎหมาย

สหายความยุติธรรม

หลักธรรมนิติรัฐ

ขจัดความอยุติธรรม