พันธกิจ

พันธกิจ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม