การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

  • จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) หลักสูตร 4 ปี

  • โดยหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น ภาคปกติ และภาคพิเศษ

  • สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์