รู้จักภาควิชานิติศาสตร์

ยุคแรก : จุดเริ่มต้นของนิติศาสตร์ ม.เกษตร

   ปีพุทธศักราช 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาการด้านนิติศาสตร์ โดยที่การสอนวิชาด้านกฎหมาย ในระยะแรกนั้น สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยเน้นการสอนเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์เป็นหลัก (มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486)

ยุคที่สอง : การจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์

ในปีพุทธศักราช 2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้น ภายในคณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ

มีความจำเป็นจะต้องเปิดสอนวิชากฎหมาย

เป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกให้แก่นิสิตทั่วไปโดยเฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ลงทะเบียนเป็นวิชาโทสาขากฎหมายได้)

● รองรับการบริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุคปัจจุบัน : 43 ปี ภาควิชานิติศาสตร์ "มุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ"

ในปี พุทธศักราช 2546 “ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต” ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์จึงเปิดรับนิสิตชั้นปริญญาตรีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีแรก โดยเปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบ admission ของกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัดตั้งโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษเพื่อรองรับ นิสิตให้เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 120 คน และแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 หมู่เรียน คือ หมู่เรียนภาคปกติ และหมู่เรียนภาคพิเศษ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานเดียวกัน

ในปี พุทธศักราช 2562 ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองจากองค์กรนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (Asian Law Students' Association : ALSA) ให้เป็น Local Chapters ที่ 5 ของ ALSA ประเทศไทย ในนาม "ALSA Kasetsart" เพื่อส่งเสริมนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายในระดับสากลมากยิ่งขึ้น