คณาจารย์

อ.ดร. สุนิสา อิทธิชัยโย
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

ผศ.ดร. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
ประธานโครงการนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ

ผศ. รุ่งนภา อดิศรมงคล
รองหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

ผศ.ดร. สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขานุการภาควิชานิติศาสตร์

อ.ดร. วรภัทร รัตนาพาณิชย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ดร. วรพจน์ สืบประเสริฐกุล
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ. นฤมล ช้างบุญมี
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ. ศุภพงศ์ ตันเงิน
อาจารย์ประจำภาควิชา

อ. พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ
อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ. สรียา กาฬสินธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
ลาศึกษาต่อ

อ. ชิวิน มัลลิกะมาลย์
อาจารย์ประจำภาควิชา
ลาศึกษาต่อ