ติดต่อเรา

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ (Call)

02-561-3480  |  02-561-3484

ติดต่อในเวลาราชการ

โทรสาร (Fax)

02-561-2738