Author Archives: bobasbie

ALSA Kasetsart จัดโครงการ Internal moot court ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ALSA Kasetsart ได้จัดกิจกรรมการว่าความในศาลจำลองภายใน Internal Moot Court 2020 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ ในการเข้ามาพิจารณาคดีในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เชิญชมการว่าความในศาลจำลอง IMAC-International Mooting Association of Chulalongkorn University กับ Alsa Chulalongkorn มาร่วมพิจารณาคดีและเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้ด้วย โดยคดีพิพาทในครั้งนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

Read More

นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล President’s Award ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ในช่วงเช้า ตัวแทนนิสิตได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2562” ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเก็บภาษีที่ดินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ โดยมีอาจารย์ศุภพงศ์ ตันเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม

Read More

ขอเชิญชมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU80 และนิติศาสตร์รุ่น 16 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 80 ของคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการ live ผ่าน Facebook ในวันพุธที่8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป Facebook ชุมนุมนิติศาสตร์ : https://www.facebook.com/legalclubKU/

Read More

ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Academic Visit 2019

สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสถานที่ด้านกฎหมาย ALSA Academic visit 2019 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางศึกษาดูงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Tilleke & Gibbins และ Linklaters โดยมีอาจารย์ศุภพงศ์ ตันเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในช่วงเช้า ได้นำนิสิต นักศึกษา ออกเยี่ยมชมทัศนศึกษาสำนักงานกฎหมาย (Academic Visit) โดยเยี่ยมชมสำนักงานกฎหมาย Tilleke & Gibbins และได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคุณนันทน อินทนนท์ ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ กล่าวต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน ยังได้ชมพิพิธภัณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และศึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากวิทยากรผู้เชี่ยชาญอีกด้วย ในช่วงบ่าย ได้นำนิสิต นักศึกษา ออกเยี่ยมชมทัศนศึกษาสำนักงานกฎหมาย (Academic Visit) โดยเยี่ยมชมสำนักงานกฎหมาย Linklaters และได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคุณพิชิตพล […]

Read More

กิจกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019 โดยมีอาจารย์ ดร. สุนิสา อิทธิชัยโย เป็นอาจารย์กำกับดูแลโครงการดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประพิณ ประดิษฐากร ผู้พิพากษาประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ มาเป็นผู้พิจารณาคดีในวันนี้ พร้อมทั้งได้เชิญชวนนายจิตรภาณุ สมประสงค์ ประธานสมาคมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ALSA Thammasat) ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการว่าความศาลจำลอง มาเป็นผู้พิจารณา และให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ด้วย สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทตามลำดับ และรางวัล Best oral กประมวลกฎหมายจำนวน 6 ชุด จากท่านประพิณ ประดิษฐากร เป็นผู้สนับสนุนรางวัล ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ต่อไป       […]

Read More

ผศ.สรียา กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในวาระที่ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา กาฬสินธุ์ โดยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Read More

ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Eng for lawyers 2019

วันที่ 11 มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ALSA Kasetsart) ได้จัดกิจกรรม Eng for Lawyers เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Matthew P. Downs ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชากฎหมาย ในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับโอกาสเรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในทางกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในการประกอบอาชีพนักกฎหมายต่อไปในอนาคต และยังมีกิจกรรม Workshop ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้จริงอีกด้วย

Read More

พิธีไหว้ครูภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 อ.ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนจากชั้นปีที่ 2 – 4 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์แก่คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 นี้         นอกจากนี้ คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ได้มอบเหรียญเรียนดี แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตผู้มีผลการเรียนดี และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานประจำชุมนุมนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติในความเสียสละและทุ่มเทในงานของภาควิชาฯ และตุ้งติ้งประจำชุมนุมนิติศาสตร์ให้แก่คณะทำงานประจำปีการศึกษา 2562           อัลบั้มภาพ : คลิกที่นี่(1) คลิกที่นี่(2)

Read More

โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ แข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ในพิธีดังกล่าวนี้ มีตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล โดยทีมภาษาไทยรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรนิตย์ กลั่นสุภา และนางสาวกัลยมน โอสถานนท์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น และทีมภาษาอังกฤษรับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ เหล็งหนูดำ และนายคีตพงศ์ นามวัฒน์ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมเดินทางศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี ผศ.ดร. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำ ขอขอบพระคุณ […]

Read More

ประกาศรับสมัครในตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชานิติศาสตร์ (ตุลาคม 2562)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.soc.ku.ac.th/form.php สมัครได้ภายในวันที่ 19  กันยายน 2562 – 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร

Read More