บทความวิชาการ/ บทความวิจัย

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

โดยคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับผู้สนใจศึกษางานวิจัยหรือบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย

ชื่อผู้วิจัย / ผู้เขียนบทความ

ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ

 • เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  “การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย” วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558) หน้า 147 – 166
 • เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
  “บทนิยามคำว่า “ความลับทางการค้า” แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ฉบับพิเศษปี พ.ศ. 2560

อ.ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์

 • วรภัทร รัตนาพาณิชย์
  บทที่ 10 เอกเทศสัญญา (บางส่วน) บทที่ 13 ครอบครัว ในคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์. 2560. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล

 • รุ่งนภา อดิศรมงคล
  How far reach the goal of ASEAN market integration? : reflect through the readiness of ASEAN Competition Law and Policy in coping with an abuse of a dominant position. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ม.ค.-มิ.ย 2558)
 • รุ่งนภา อดิศรมงคล
  The mechanism of dispute settlement of ASEAN. Does it work?. MFU connextion (ม.ค.-มิ.ย. 2559)
 • รุ่งนภา อดิศรมงคล
  Passing of risk in international sale contracts under the CISG. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
 • รุ่งนภา อดิศรมงคล
  Recognition and enforcement of foreign judgments among ASEAN countries. MFU connextion (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

อ.สรียา กาฬสินธุ์

 • สรียา กาฬสินธุ์
  2558. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 41. ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558). หน้า 135 – 152 Click Here
 • สรียา กาฬสินธุ์
  2558. การเยียวยาความเสียหายผู้บริโภคในประเทศไทย: การระงับข้อพิพาททางเลือก Consumer Redress in Thailand: Alternative Dispute Resolution. วารสารบทบัณฑิตย์. เล่มที่ 71 ตอน 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2558. หน้า 815 – 826 Click Here
 • สรียา กาฬสินธุ์
  2559. การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข Consumer Redress in Thailand and the solution. Kasetsart Journal of Social Sciences. ปีที่ 37. ฉบับที่ 1 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559. หน้า 66 – 74 Click Here
 • Sareeya Galasintu, Susom Supanit and Chontida Chaiittivej.
  The issue of direct sales and direct marketing law and enforcement in Thailand: A comparative study of the relevant UK and Malaysia. KU journal. Volume 39, Issue 2, May–August 2018, Pages 328-333.
  Click Here
 • สรียา กาฬสินธุ์ และ เกวลิน ศีลพิพัฒน์
  2561. การศึกษาระเบียบข้อบังคับและต้นทุนการผลิตกับการปรับองค์กรเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ. วารสารบทบัณฑิตย์. เล่มที่ 74 ตอน 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561. หน้า 1-54.
  Click Here