กิจกรรม

ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Academic Visit 2019
สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสถานที่ด้านกฎหมาย ALSA Academic visit 2019 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางศึกษาดูงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Tilleke & Gibbins และ
Read more.
กิจกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019
          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019 โดยมีอาจารย์ ดร. สุนิสา อิทธิชัยโย
Read more.
ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Eng for lawyers 2019
วันที่ 11 มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ALSA Kasetsart) ได้จัดกิจกรรม Eng for Lawyers เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Matthew P. Downs ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชากฎหมาย
Read more.
พิธีไหว้ครูภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 อ.ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนจากชั้นปีที่ 2 – 4 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์แก่คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 นี้
Read more.
โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันที่ 20 กันยายน 2562 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ แข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมตราชู
Read more.
การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาทอย่างถูกต้อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม
Read more.
ALSA Kasetsart จัดโครงการ Internal moot court ปีที่ 1
ALSA Kasetsart ร่วมกับ ทีมว่าความศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรม ALSA Moot Court ในวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสาธิตการแข่งขันทักษะการว่าความในศาลจำลอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนิสา อิทธิชัยโย ผู้ออกข้อเท็จจริง มาเป็นผู้พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญในวันนี้ ในการนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สุนิสา ทีมศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 ภาควิชานิติศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562 ณ บ้านเคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมสำหรับว่าที LAW KU 15 เพื่อแนะแนวทางในการเรียนนิติศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ มีความรักสามัคคีกันในระดับชั้นปี และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ   
Read more.
นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม ALSA Pro Bono Conferrence
นายนิติภูมิ ศักดิ์สิทธิศักดิ์ นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการสัมนากฎหมายระหว่างประเทศ ALSA Pro Bono Conferrence ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นตัวแทนในนาม ALSA Kasetsart ซึ่งหัวข้อการสัมนา
Read more.
โครงการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6
กิจกรรมนิติรักษ์ป่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ภาควิชานิติศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม “โครงการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน และ ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ โดยมีกิจกรรมการศึกษาด้านป่าไม้ การปลูกป่าชายเลน และการเรียนรู้กฎหมายกับการจัดการป่าไม้
Read more.