ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Academic Visit 2019

สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสถานที่ด้านกฎหมาย ALSA Academic visit 2019 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในครั้งนี้ได้เดินทางศึกษาดูงานที่สำนักงานกฎหมายระดับโลก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Tilleke & Gibbins และ Linklaters โดยมีอาจารย์ศุภพงศ์ ตันเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ในช่วงเช้า ได้นำนิสิต นักศึกษา ออกเยี่ยมชมทัศนศึกษาสำนักงานกฎหมาย (Academic Visit) โดยเยี่ยมชมสำนักงานกฎหมาย Tilleke & Gibbins และได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคุณนันทน อินทนนท์ ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัทติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ กล่าวต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน ยังได้ชมพิพิธภัณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และศึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากวิทยากรผู้เชี่ยชาญอีกด้วย

ในช่วงบ่าย ได้นำนิสิต นักศึกษา ออกเยี่ยมชมทัศนศึกษาสำนักงานกฎหมาย (Academic Visit) โดยเยี่ยมชมสำนักงานกฎหมาย Linklaters และได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคุณพิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย กรรมการบริษัทฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและดำเนินการบรรยายในช่วงบ่าย

 

 

 

 

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *