ผศ.สรียา กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในวาระที่ อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา กาฬสินธุ์ โดยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *