การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดการแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาทอย่างถูกต้อง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม M 4 โดยมีนายพงษ์ชฎิล สมิตะมาน และ นายรัชพล ทรัพยาการ เป็นผู้เข้าแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

● รางวัลชมเชย  ได้แก่ทีม M 7 โดยมีนายณัฐชนน เจริญชลวานิช และ นายชญานิน จงบุญเจือ เป็นผู้เข้าแข่งขัน ได้เงินรางวัล 3,000 บาท

โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ยกย่องและเชิดชูของสังคม

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *