โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 ภาควิชานิติศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562 ณ บ้านเคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมสำหรับว่าที LAW KU 15 เพื่อแนะแนวทางในการเรียนนิติศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ มีความรักสามัคคีกันในระดับชั้นปี และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

  

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *