นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม ALSA Pro Bono Conferrence

นายนิติภูมิ ศักดิ์สิทธิศักดิ์ นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการสัมนากฎหมายระหว่างประเทศ ALSA Pro Bono Conferrence ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นตัวแทนในนาม ALSA Kasetsart ซึ่งหัวข้อการสัมนา ได้แก่ “การศึกษาค้นคว้าในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี” ร่วมกับภาคีสมาชิกประเทศอื่น ๆ ในเครือ ALSA

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *