SOCKUFollows สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ในช่วงที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,156 คน ระหว่างวันที่... อ่านต่อ


ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Academic Visit 2019
สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสถานที่ด้านกฎหมาย ALSA Academic visit 2019 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
Read more.
กิจกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019
          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more.
ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Eng for lawyers 2019
วันที่ 11 มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ALSA Kasetsart) ได้จัดกิจกรรม Eng for
Read more.
พิธีไหว้ครูภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 อ.ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more.

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาการด้านนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 โดยที่การสอนวิชาด้านกฎหมาย ในระยะแรกนั้นสังกัด แผนกวิชานิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้น ภายในคณะสังคมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอน ทางด้านนิติศาสตร์คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้รับนิสิตนิติศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548