◤ประกาศรับสมัคร


ALSA Kasetsart จัดโครงการ Internal moot court ปีที่ 2
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ALSA Kasetsart ได้จัดกิจกรรมการว่าความในศาลจำลองภายใน Internal Moot Court
Read more.
นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ ประจำปี2563
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายคดีชำนัญพิเศษ เพื่อชิงรางวัล President’s Award ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคดีชำนัญพิเศษ
Read more.
ALSA Kasetsart จัดกิจกรรม Academic Visit 2019
สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสถานที่ด้านกฎหมาย ALSA Academic visit 2019 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
Read more.
กิจกรรมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ALSA Kasetsart Moot Court 2019
          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more.

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาการด้านนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 โดยที่การสอนวิชาด้านกฎหมาย ในระยะแรกนั้นสังกัด แผนกวิชานิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้น ภายในคณะสังคมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอน ทางด้านนิติศาสตร์คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้รับนิสิตนิติศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548