กิจกรรมภาค

teacher4

แผนปฏิบัติงานภาควิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

          1. โครงการวางพวงมาลาวันรพี

          2. โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา

          3. ไหว้ครูภาควิชานิติศาสตร์

          4. โครงการค่ายนิติชั้นปีที่ 1

          5. โครงการนิติสานฝัน…ปันน้ำใจ

          6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย

          7. โครงการสัมมนาสัญจรภาควิชานิติศาสตร์

♦ แบบประเมินสำหรับการทำประเมินคุณภาพหลักสูตร

          1. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณณิต

          2. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และความต้องการทรัพยากร และสิ่งสนับสนุน

          3. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของภาควิชานิติศาสตร์