ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเพิ่มเติม โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (รับตรง)