หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                          หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                              99          หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                              - วิชาเฉพาะบังคับ                                         81           หน่วยกิต

    01453111**        หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย                                   3(3-0-6)

    01453112*¹        กฎหมายว่าด้วยบุคคล                                             2(2-0-4)

    01453121**        กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา                           3(3-0-6)

    01453131**        กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                                          2(2-0-4)

    01453132**        กฎหมายอาญา I                                                      3(3-0-6)

    01453221**        กฎหมายว่าด้วยหนี้                                                  3(3-0-6)

    01453222**²      กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน                                  4(4-0-8)

    01453223**       กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง                    3(3-0-6)

                             และลาภมิควรได้

    01453224**         เอกเทศสัญญา I                                                       3(3-0-6)

    01453226**       เอกเทศสัญญา II                                                      3(3-0-6)

    01453227**       กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ                                       3(3-0-6)

    01453228**       เอกเทศสัญญา III                                                     2(2-0-4)

    01453231**       กฎหมายอาญา II                                                      3(3-0-6)

    01453232**       กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง               3(3-0-6)

    01453321**       กฎหมายว่าด้วยมรดก                                                2(2-0-4)

    01453322*        กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ                               3(3-0-6)

    01453323*³       กฎหมายว่าด้วยประกันภัย                                          2(2-0-4)

    01453331**       กฎหมายปกครอง I                                                    3(3-0-6)

    01453332**       กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                               4(4-0-8)

    01453341**       กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I                                 3(3-0-6)

    01453342**       ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม                       2(2-0-4)

    01453343**       กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I                               3(3-0-6)

    01453344**       กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน                                  3(3-0-6)

    01453351**       กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                     3(3-0-6)

    01453352**       กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                       3(3-0-6)

    01453411**       หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                            2(2-0-4)

    01453412**       นิติปรัชญา                                                              2(2-0-4)

    01453498          ปัญหาพิเศษ                                                           3(3-0-6)

 

                     - วิชาเฉพาะเลือก    18  หน่วยกิต

      ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม ก) ข) หรือ ค) กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 15 หน่วยกิตและให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม ง) อีก 3 หน่วยกิต

) กลุ่มวิชากฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    01453361**        กฎหมายการเกษตร                                                 3(3-0-6)

    01453362**        กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน                      3(3-0-6)

    01453363**        กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม                                      3(3-0-6)

    01453364**        กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ                            3(3-0-6)

    01453461**        กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้          3(3-0-6)

           01453462**        กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมง         3(3-0-6)

    01453463*         กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช                                            3(3-0-6)

    01453464**        กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และสวัสดิการการเกษตร          3(3-0-6)

    01453465*         กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร          3(3-0-6)

    01453466**       กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                            3(3-0-6)

    01453467*        กฎหมายว่าด้วยพลังงาน                                             3(3-0-6)

) กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

    01453371**       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ               3(3-0-6)

    01453372**       กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  3(3-0-6)

    01453373**       การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ                               3(3-0-6)

    01453471**       กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                               3(3-0-6)

    01453472**       กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง                             3(3-0-6)

    01453473*        กฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    3(3-0-6)

    01453474*        กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม                              3(3-0-6)

    01453475**       กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                   3(3-0-6)

    01453476**       กฎหมายกับเทคโนโลยีชีวภาพ                                   3(3-0-6)

    01453477*        กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                         3(3-0-6)

ค) กลุ่มวิชาการเสริมทักษะวิชาชีพนักกฎหมาย

    01453333*        กฎหมายอาญา III                                                      3(3-0-6)

    01453345*        กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง II                                 3(3-0-6)

    01453381**      การว่าความและศาลจำลอง                                        3(3-0-6)

    01453382**      กฎหมายล้มละลาย                                                    3(3-0-6)

    01453383**      กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน                            3(3-0-6)

    01453384*       การเรียนรู้และการใช้ศัพท์ทางกฎหมาย                         3(2-1-5)

    01453441*       กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา II                               3(3-0-6)

    01453481*       กฎหมายภาษีการบริโภคและกฎหมายศุลกากร               3(3-0-6)

    01453482**      กฎหมายการคลังและภาษีอากร                                   3(3-0-6)

    01453483**      นิติวิทยาศาสตร์                                                        3(3-0-6)

    01453484*       การเจรจาต่อรองและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย       3(3-0-6)

 ง) กลุ่มวิชากฎหมายเฉพาะเลือกอื่นๆ

    01453325*       กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์           3(3-0-6)

    01453334**      กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   3(3-0-6)

    01453335*       กฎหมายปกครอง II                                                    3(3-0-6)

    01453421*       กฎหมายป้องกันการผูกขาด                                        3(3-0-6)

    01453422*       กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                                  3(3-0-6)

    01453451**      กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ                        3(3-0-6)

    01453452**      กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                             3(3-0-6)

    01453491[1]    ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางนิติศาสตร์                           3(3-0-6)

    01453496        เรื่องเฉพาะทางนิติศาสตร์                                           3(3-0-6)

           01453497         สัมมนา                                                                    1

แผนการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 2555

  • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01371111         การใช้ทรัพยากรห้องสมุด                                           1(1-0-2)

           01453111         หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย                                      3(3-0-6)

           01453112         กฎหมายว่าด้วยบุคคล                                                2(2-0-4)

           01999021         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                            3(3-0-6)

           01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                            3( – – )

                                    วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  6( – – )

  • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453121         กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา                              3(3-0-6)

           01453131         กฎหมายมหาชนเบื้องต้น                                            2(2-0-4)

           01453132         กฎหมายอาญา I                                                        3(3-0-6)

           01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                      1,1(0-2-1)

           01355xxx          ภาษาอังกฤษ                                                             3( – – )

                                    วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  3( – – )

                                    วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                  3( – – )

                                    และคณิตศาสตร์

  • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453221         กฎหมายว่าด้วยหนี้                                                     3(3-0-6)

           01453222         กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน                                    4(4-0-8)

           01453223         กฎหมายว่าด้วยละเมิด                                                3(3-0-6)

                                    จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

           01453224         เอกเทศสัญญา I                                                        3(3-0-6)

           01453231         กฎหมายอาญา II                                                        3(3-0-6)

           01175xxx          กิจกรรมพลศึกษา                                                       1,1(0-2-1)

                                   วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  3( – – )

  • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453225         กฎหมายว่าด้วยครอบครัว                                           3(3-0-6)

           01453226         เอกเทศสัญญา II                                                       3(3-0-6)

           01453227         กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ                                        3(3-0-6)

           01453228         เอกเทศสัญญา III                                                      2(2-0-4)

           01453232         กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                3(3-0-6)

           01355xxx          ภาษาอังกฤษ                                                             3( – – )

                                    รวม                                                                         17( – – )

  • ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453321         กฎหมายว่าด้วยมรดก                                                 2(2-0-4)

           01453322         กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ                                3(3-0-6)

           01453323         กฎหมายว่าด้วยประกันภัย                                           2(2-0-4)

           01453331         กฎหมายปกครอง I                                                     3(3-0-6)

           01453341         กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง I                                  3(3-0-6)

           01453342         ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม                        2(2-0-4)

           01453351         กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                       3(3-0-6)

                                    รวม                                                                          18( – – )

  • ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453332         กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                                4(4-0-8)

           01453343         กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา I                                3(3-0-6)

           01453344         กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน                                    3(3-0-6)

           01453352         กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                         3(3-0-6)

                                    วิชาเฉพาะเลือก                                                        3( – – )

                                    วิชาเลือกเสรี                                                            3( – – )

                                    รวม                                                                         19( – – )

  • ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม. บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ- ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)

           01453411         หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                              2(2-0-4)

           01453412         นิติปรัชญา                                                                2(2-0-4)

                                    วิชาเฉพาะเลือก                                                         6( – – )

                                    วิชาเลือกเสรี                                                             3( – – )

                                    รวม                                                                          13( – – )