ติดต่อเรา

teacher4


ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2561 3480, 0 2561 3484
แฟกซ์ : 0 2561 2738
Fan page :  https://www.facebook.com/pages/Law-Kaset/210891938094

teacher4