ปรัชญาและวิสัยทัศน์

teacher4

ปรัชญา

พัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชานิติศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยใช้ศักยภาพ
ที่หลากหลาย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ