การรับเข้าศึกษา

Admission

องค์ประกอบในระบบ Admissions กลางGPAX : Grade Point Average (เกรดเฉลี่ยสะสม) O-NET : Ordinary National Education Test (8กลุ่มสาระวิชา) GAT : General Aptitude Test (ความถนัดทั่วไป) PAT : Professional and Academic Aptitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ)ค่าร้อยละในระบบ Admissions กลาง สำหรับการเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX                                                                          20% O-NET                                                                         30% GAT                                                                             30% PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)                                  …