ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 3480, 0 2561 3484 แฟกซ์ : 0 2561 2738 Fan page :  https://www.facebook.com/pages/Law-Kaset/210891938094