ข้อมูลสำหรับนิสิต

ประกาศภาควิชานิติศาสตร์

หลักเกณฑ์การขอดูคะแนนและสมุดคำตอบ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ของภาควิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (โดยวิธีรับตรง)