ไม่มีหมวดหมู่

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ

(1) จำหน่ายใบสมัครเวลา 9.00-15.00 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 (2) ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 7 กรกฎาคม 2557   หลักฐานการสมัคร (1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (2) หนังสือรับรองผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT 1 ชุด (3) สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด (4) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สวัสดีชาวโลก – -’

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส