ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมภาค

♦ แผนปฏิบัติงานภาควิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559           1. โครงการวางพวงมาลาวันรพี           2. โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา           3. ไหว้ครูภาควิชานิติศาสตร์           4. โครงการค่ายนิติชั้นปีที่ 1           5. โครงการนิติสานฝัน…ปันน้ำใจ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเพิ่มเติม โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (รับตรง)

สรุปสัมมนาทางวิชาการศาลยุติธรรมประจำปี 2557

สัมมนาทางวิชาการศาลยุติธรรมประจำปี 2557 “กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียมอย่างไรให้พร้อม” อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฎิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้นทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับ และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่จะถึงนี้อาจต้องประสบกับวิกฤตความเสี่ยงระดับโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การรวมกันเป็นตลาดเดียวของประชาคมอาเซียนจะเป็นการสร้างโอกาสและอำนาจต่อรอง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ เนื่องด้วยอาเซียนจะเป็นประชากรรวมเกือบหกร้อยล้านคน หรือคิดเป็นหนึ่งในสิบของประชากรโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดตลาด เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพและการกินดีอยู่ดีของประชาชน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน ในวาระที่จะเปิดเขตเสรีทางการค้านั้น ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนได้ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น ในด้านของภาษา ซึ่งในกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อ34 ได้กำหนดให้ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ…