ทุนการศึกษา

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รายละเอียดตาม link (หมดเขตวันที่ 29 สิงหาคม 2557) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (นิสิตชั้นปีสุดท้ายสามารถสอบได้) Link : http://goo.gl/myWXH7 – รับทุนศึกษาต่อปริญญาโทในหรือนอกประเทศ ตามที่กำหนดในประกาศ (ค่าศึกษาเล่าเรียน + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร) - กลับมาบรรจุรับราชการเป็นระยะเวลา 2เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน ตามตำแหน่งที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ —————————————————————————– ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ – UIS (สำหรับนิสิตชั้นปีก่อนชั้นปีสุดท้าย หรือ ปี3 ในกรณีทั่วไป) Link : http://goo.gl/U2f0dY – รับทุนศึกษาปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย (ค่าศึกษาเล่าเรียน + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร) – บรรจุรับราชการเป็นระยะเวลา…

ติดต่อเรา

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 3480, 0 2561 3484 แฟกซ์ : 0 2561 2738 Fan page :  https://www.facebook.com/pages/Law-Kaset/210891938094  

นิติศาสตร์บัณฑิต 55

รายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 2555 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

นิติศาสตร์บัณฑิต 48

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

ทำนุบำรุงศิลปฯ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

บทความ/งานวิจัย

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

บริการวิชาการ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

การเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

พันธกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในวิชากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา พัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความรู้ทางกฎหมายเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   วิสัยทัศน์ ภาควิชานิติศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยใช้ศักยภาพ ที่หลากหลาย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ