บรรยากาศการรับสมัคร โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ

ประกาศภาควิชานิติศาสตร์

หลักเกณฑ์การขอดูคะแนนและสมุดคำตอบ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา ของภาควิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (โดยวิธีรับตรง)  

Admission

Factor in Admissions SystemGPAX : Grade Point Average O-NET : Ordinary National Education Test GAT : General Aptitude Test PAT : Professional and Academic Aptitude Test Percentage in Admissions System for enroll in Department of lawScience Based GPAX                                                                          20% O-NET                                                                         30% GAT                                                                             30%…